Estadístiques cooperatives

04 abril

En primer lloc, volem fer esment que, per bé el ritme de creació de cooperatives entre l’any 2016 i el 2017 ha disminuït, l’evolució de la creació de cooperatives, de l’any 2018 al llarg d’aquest primer trimestre, ha tingut un punt d’inflexió extraordinari i el creixement en la creació de cooperatives ha pujat a ritmes que no vèiem des de fa més d’una dècada, encara és molt d’hora per avaluar si aquesta situació serà sostinguda.

Si ens centrem en les xifres que ofereix el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el passat exercici el vam tancar amb 4.410 cooperatives i una ocupació de 47.582 persones. Aquest nombre d’empreses suposen un 78% de les cooperatives que existien l’any 2007, abans del començament de la crisi. Pel que fa a la cotització, 2.865 empreses estan adscrites al règim d’autònoms i 1.545 ho estan al règim general. En relació amb la distribució territorial, el 58% estan a Barcelona, el 15% al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, l’11% a Lleida, el 9% a la Catalunya Central, el 6% a Girona i l’1% a l’Alt Pirineu i Aran. En relació amb el sector d’activitat, el 58% són empreses del sector serveis, el 16% de la construcció, el 15% de la indústria i l’11% són del sector agrari.

L’ocupació generada per les cooperatives durant el 2017 ascendeix a un total de 47.582 persones -31.894 al règim general i 15.688 al règim d’autònoms-, la qual cosa suposa un creixement de 1.619 persones al llarg de l’any, és a dir, un 112,% de l’ocupació de l’any 2007. Aquest creixement s’ha produït especialment entre les cooperatives que han contractat dins del règim general de la seguretat social (1.247 persones), en tant que l’increment d’afiliats al règim d’autònoms s’ha incrementat en 372 persones. En relació amb el sector d’activitat, el 69% són llocs de feina del sector serveis, el 26% de la indústria, el 3% de la construcció i el 2% són del sector agrari.

Considerant les xifres globals podem deduir que les cooperatives que estan al règim general tenen una mitjana de 20,6 persones treballant, en tant que les que estan al règim d’autònoms tenen una mitjana de 5,47 persones. Quan parlem de mitjanes i amb la profunditat estadística actual les dades no són tan precises com ens agradaria, però es pot inferir que les cooperatives del règim d’autònoms són més petites que les del règim general. Igualment, podem establir que, a Catalunya, la dimensió mitjana de les cooperatives, des del 2007, s’ha incrementat, ja que al llarg d’aquest període ha disminuït el nombre de cooperatives, però ha augmentat de manera important, un 12%, l’ocupació.

Per tant, hem de destacar que al llarg de l’any 2017 s’han incorporat moltes persones al cooperativisme i això ens ha de fer pensar en les necessitats de formació d’aquestes persones si volem acomplir les exigències dels principis cooperatius, no només en relació a la lliure adhesió, sinó també a la educació, formació i informació. Les cooperatives hem d’aplicar plans d’incorporació de persones sòcies, tant durant l’etapa en què aquestes persones són treballadores per compte aliena com durant les primeres etapes com a sòcia. Volem que les noves incorporacions tinguin l’esperit de la cooperativa, coneguin i puguin amarar-se amb la cultura -missió, visió, valors, estatuts, reglament de règim intern, etc- de la nostra experiència cooperativa, això, radicalment, necessita formació interna i externa. Tot plegat, hem d’aconseguir enfortir les dinàmiques de formació de les persones i també les d’assessorament a les cooperatives, perquè totes les cooperatives, noves i veteranes, es consolidin i contribueixin a crear els llocs de feina del futur.