Sobre els Ateneus Cooperatius, projectes singulars i projectes Aracoop

03 marcEls Ateneus cooperatius, promoguts per entitats de l’economia social, es constitueixen com a espai de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació i assessorament en l’àmbit de l’economia social i cooperativa, per tal d’enfortir el desenvolupament del cooperativisme. A l’edició d’enguany, s’ha reforçat els Ateneus augmentant-ne el nombre i incorporant un nou el element -els cercles- que ha de permetre aprofundir en el territori.
L’impuls al cooperativisme s’ha enfortit, s’ha incorporat més recursos econòmics que l’any passat i determinats territoris, com són l’àrea metropolitana de Barcelona tindran una musculatura més forta que l’any passat.
Enguany es donarà suport als deu Ateneus sorgits a l’edició anterior i se n’afegiran quatre de nous. A més, quatre Ateneus disposaran de cercles: l’Ateneu del Baix Llobregat tindrà quatre cercles; els Ateneus del Camp de Tarragona, de Barcelona ciutat i de Girona tindran dos cercles.
El fet que els Ateneus tinguin una relació forta amb el territori ha de ser un element de recolzament del desenvolupament de nous projectes cooperatius que responguin a les necessitats del territori; en algunes ocasions, aquests projectes estan promoguts per emprenedors nous que s’incorporen al cooperativisme i, en d’altres ocasions, els nous projectes neixen per desenvolupar noves línies d’activitat de les cooperatives i entitats d’economia social ja existents al territori.

Inicialment, l’any 2017, no vam veure un gran impacte en la creació de noves cooperatives; tanmateix, entre els mesos de gener i febrer, just en el moment en què els deu Ateneus han hagut de posar blanc sobre negre sobre els projectes que es van impulsar, s’ha produït la creació de quaranta-cinc noves cooperatives, davant les dinou que es van crear al mateix període de l’any passat. Aquest fet canvia substancialment l’anàlisi sobre la creació de cooperatives de l’any 2017, que inicialment veiem que estava per sota de les de l’any anterior.

Per tant, podem estar davant una eina molt sòlida de creació de cooperatives que requereix l’atenció del moviment representatiu, d’una banda, per establir vincles federatius amb les noves cooperatives i, de l’altra, perquè aquest creixement es fa en un entorn en què les entitats i empreses de suport a l’empresa cooperativa, encara que tenen sobrada expertesa, poden no tenir la dimensió necessària per atendre els nous actors que neixen i potser es necessiten impulsar més mecanismes de suport per a les noves experiències. Aquest suport ha d’estar acompanyat de processos de formació cooperativa i empresarial que enforteixin els cooperativistes, amb la finalitat d’assegurar la supervivència dels nous projectes i generar un impacte en l’ocupació en la mesura del que es necessita en una economia com la de Catalunya.

Des del territori, els Ateneus són un impuls a l’autoorganització de les persones amb l’objectiu que puguin resoldre les seves necessitats, tant pel que fa a l’àmbit de l’ocupació com del consum i, per suposat, en la creació d’entitats cooperatives d’enfortiment empresarial.