PLA DE GESTIÓ 2018


10 octubreDonem molta importància a la planificació perquè és un dels pilars en què es basa la gestió democràtica de la cooperativa. El pla de gestió és el document que elaboren les persones que es responsabilitzen de les diferents àrees de gestió, per tal d’establir els objectius que pretenen assolir en el curt termini d’un any. Aquests objectius es corresponen amb les directrius que s’han establert en l’assemblea i poden plasmar-se en un pla estratègic desenvolupat i formalitzat o simplement estar recollits com a acords expressant un seguit de voluntats comunes per a tots els socis.
Sobre la base del pla de gestió, la cooperativa s’alinea per aconseguir objectius de producte o servei, de mercat, d’intercooperació, de condicions laborals, de desenvolupament professional, d’inversions, d’innovació en la gestió i en el procés productiu, si es cau, i, amb la previsió de l’evolució de totes aquestes variables, planifica l’efecte que tindrà en la rendibilitat i la tresoreria, així com en la situació patrimonial prevista al balanç de fi d’exercici. D’aquesta manera la cooperativa es pot anticipar a les dificultats, però, especialment, serveix per preveure quin camí realitzarà al llarg de l’any i avaluar si s’ha de corregir.
Per tant, és un document que ajuda a fer la gestió més transparent i sobre ell, després, mes a mes es podran analitzar les desviacions que inevitablement tindrem. Tot i així, el fet que no s’acompleixi no vol dir que les coses no s’estiguin fent bé, sinó que l’eina que ens permet analitzar les desviacions positives i negatives per aprofitar-les o per corregir-les.
Definitivament, el perquè del pla de gestió és tenir les regnes de l’empresa i intentar conduir-la cap a la voluntat de la cooperativa i les persones que en formen part.
Com a conclusió, podem dir que és l’eina clau per a la gestió democràtica. És l’element de comunicació entre el Consell Rector i l’Assemblea, així com entre el Consell Rector i l’equip de direcció, si n’hi ha. És el camí per fer, mensualment, el control de l’evolució de la cooperativa i avaluar les variables de gestió, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost de tresoreria i el balanç.