La creació de cooperatives


02 febrerPel que fa a la composició global de les xifres, trobem la prevalença en les cooperatives de treball associat que arriben a 154, el 87,5% del total de cooperatives creades; fins i tot, hem de remarcar que seixanta d’aquestes cooperatives s’han creat amb dues persones sòcies. Aquesta xifra, si la comparem amb les de l’any 2015, quan es van crear un total de 90 cooperatives, suposa un creixement de més del 70%. Sembla doncs que s’ha aconseguit aturar la davallada constant que es produïa en el ritme de creació de cooperatives de treball.
La creació de cooperatives és un indicador molt important per mesurar la salut del cooperativisme, que potser no té un gran impacte inicial en la creació d’ocupació, però és la base sobre la qual s’han de fonamentar els increments futurs.
Percentualment, pel que fa a creació de cooperatives, la segona branca més important habitualment és la de les cooperatives de serveis. Aquest any també, se n’han creat 7, moltes menys que anys anteriors; tanmateix, el nombre de cooperatives de consumidors quasi arriba al mateix nivell, se n’han creat 6; xifra significativament millor respecte d’anys anteriors.
Respecte a la resta de branques, s’han creat 3 cooperatives d’habitatges, dues menys que l’any passat. No s’ha produït el creixement que s’esperava en el nombre de cooperatives d’habitatges, per bé que s’han incorporat nous models d’accés a l’habitatge, els quals hauran de contribuir a recuperar el ritme de creació en aquesta branca. En l’àmbit agrari, s’han creat 3 cooperatives i se segueix de manera estable el ritme de creació. Es confirma que és un àmbit on, per bé que es desenvolupen nous projectes, alguns d’ells com a procés de desenvolupament d’altres cooperatives i explotacions agràries, habitualment es produeixen creixements de les cooperatives existents mitjançant els diferents models d’intercooperació. També remarcar que, crida l’atenció la creació, durant el 2016, de dues cooperatives d’ensenyament, una d’elles integral.
Per últim, dir que s’ha creat 1 cooperativa de segon grau, menys que l’any 2015 que se’n van crear 3, per bé que és la mateixa xifra que el 2014.
Aquestes 176 cooperatives s’han creat amb 700 persones, totes elles físiques, la qual cosa suposa una mitjana de 3,98 persones per cooperativa, davant una mitjana de 5,93 l’any 2015. Sembla que s’ha aconseguit incorporar, al cooperativisme, projectes de menor dimensió. Ara, hem de contribuir a consolidar-los, per tal que, a mig termini, augmenti la dimensió d’aquestes empreses, especialment en relació amb els llocs de treball, perquè en un futur esdevinguin en noves persones sòcies. Mantenim, doncs, que la creació de cooperatives és un pilar bàsic per a la creació d’ocupació i, per tant, pel desenvolupament del model cooperatiu en la societat.
Conseqüentment, ara hem de fer un major esforç, des dels diferents programes de suport, perquè cal dotar els projectes amb grans dosis de realisme. L'èxit dependrà de les accions que facin els socis, fonamentalment, en l'àmbit comercial i productiu, en l'àmbit financer i en el de control de la gestió. Tanmateix, cal insistir en el camí d'esforç col·lectiu i il·lusió realista que hem mantingut aquests últims anys.