La propietat i el seu ús


01 generAvui, compartir l’habitatge per a les vacances, però també per viure; compartir el vehicle; accedir a l’ús de l’energia renovable, entre d’altres, comença a ser més freqüent i veiem empreses que ens ofereixen aquestes possibilitats. Aquestes empreses, sovint, han sigut propietat d’innovadors tecnològics que, des dels seus coneixements, han vist l’oportunitat, però sovint aquestes innovadors s’han venut l’empresa a grups inversors molt forts, que gestionen fons d’inversió formats pels estalvis de la gent, els quals veuen l’oportunitat d’obtenir nivells de rendibilitat adequats, a més d’assolir un control sobre béns que en moltes ocasions són determinants per a la qualitat de vida de les persones.
Des del món cooperatiu considerem que estem davant un repte; hem d’impulsar la creació de cooperatives de persones que volen tenir el control de les seves vides, tant en relació amb el treball com amb el consum. Per tant, poder mantenir la llibertat d’accés, especialment pel que fa a determinats béns i serveis, suposarà que part dels estalvis, en comptes de posar-los en mans d’entitats financeres que gestionin aquests fons que fèiem referència, haurem de posar-los en entitats cooperatives per enfortir-les, tant a les creades com a les que s’estan creant per impulsar l’accés d’aquests béns i serveis, des de la vessant del treball i des del consum.
Amb tot i això, no n’hi ha prou amb la creació de les cooperatives. Estem vivint un moment de canvi molt profund i només tindrem la capacitat per mantenir les regnes del nostre futur en la mesura que fem de la participació, en la gestió i en la presa de decisions, una realitat permanent. A més, hem de remarcar que aquesta participació només donarà els fruits que perseguim si aprofundim en la democràcia i en la intercooperació.
La gestió democràtica, en la propietat i en la gestió, serà l’element radical per a la presa de decisions en col·lectius. Habitualment, aquests solen ser nombrosos i estan formats per persones que utilitzen conjuntament béns o serveis, que anteriorment estaven acostumades a fer-ho individualment des de la seva propietat privada. I la intercooperació perquè és l’eina fonamental per a la creació de xarxes, que des d’un àmbit local fins a un àmbit, fins i tot, internacional, ha de ser capaç de donar resposta a les necessitats actuals de desenvolupament de les persones i de les societats on viuen.