Pla de gestió 2017

Per tant, establir la voluntat del que hem de fer durant el 2017 per continuar el camí cap el futur és un pas necessari perquè les persones sòcies puguin avaluar permanentment el projecte. A les cooperatives, aquesta eina té una vesant molt important, pel que fa al funcionament societari, ja que permet establir el diàleg entre els diferents nivells de l’organització i és el document necessari pel correcte funcionament de la frontissa entre l’àmbit societari i el de gestió. És, per tant, un document fonamental dins del nostre marc de gestió participativa i democràtica.

A més, el pla de gestió ens ajuda a desenvolupar adequadament la gestió de l’empresa perquè quan avaluem el seu acompliment i analitzem les desviacions obtenim una informació necessària per corregir o impulsar el rumb. D’aquesta manera, tenim un coneixement permanent de l’evolució de les variables empresarials i de com contribueixen a la supervivència de nostra cooperativa.

Definitivament, el perquè del pla de gestió és tenir les regnes de l’empresa i intentar conduir-la cap als objectius estratègics de la cooperativa, és a dir, cap a la voluntat de la cooperativa.

El procés d’elaboració del pla neix amb l’avaluació de la situació: veure on som, quina posició tenim al mercat, com desenvolupem el procés productiu, com hem fet créixer les competències de les persones de la organització, quina posició financera tenim; en definitiva, què fem i com ho fem per, a continuació, reflexionar sobre els canvis que es poden produir a curt i mig termini i posar en marxa les mesures que preparin l’organització per als nous temps.
Per tant, en el marc de la planificació farem un recorregut establint els objectius de les diferents funcions empresarials: comercial, compres, tècnica i operativa, de persones, financeres i administratives; acabant amb els aspectes econòmic-financers, és a dir: el pressupost d’explotació i el pressupost de tresoreria.

D’aquesta manera, tindrem el pla de gestió com l’element que ha de servir per fer el control de la gestió de l’empresa, per incidir en l’assoliment dels objectius a curt termini, els quals ens han de portar a desenvolupar les línies estratègiques que ha establert la cooperativa.

Com a conclusió, podem dir que és l’eina clau per a la gestió democràtica: és l’element de comunicació entre el Consell Rector i l’Assemblea, així com entre el Consell Rector i la direcció, si n’hi ha. És el camí per fer mensualment el control de l’evolució de la cooperativa i avaluar les variables de gestió, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost de tresoreria i el balanç.

A la cooperativa, la gestió democràtica no és possible si no planifiquem, aquesta és la base de la informació i la comunicació, tan necessàries per a la presa de decisions.