Desenvolupant el pla per a una Dècada Cooperativa

Es considera que el cooperativisme es troba en una cruïlla en la qual, per ocupar el lloc que li correspon a l'economia mundial, ha de ser capaç d'utilitzar tot el seu potencial i explotar els nous models de gestió desenvolupant cinc eixos:

  • Participació: elevar a un nou nivell la participació dels membres i el sistema de gestió.
  • Sostenibilitat: posicionar les cooperatives com a constructores de la sostenibilitat.
  • Identitat: consolidar el missatge cooperatiu i definir la identitat de les cooperatives.
  • Marc jurídics: garantir marcs jurídics que donin suport al creixement cooperatiu.
  • Capital: obtenir capital fiable per a les cooperatives, a la vegada que es garanteixi la gestió per part dels membres.

Al final de l’any 2015, l’ACI va publicar dos documents que s’emmarquen dins d’aquest projecte: “La governança cooperativa apta per construir resiliència davant la complexitat”, dins del primer eix de la participació, i “Notes d’orientació pels principis cooperatius”, dins l’eix de la identitat.

En relació a la governança, trobem un document que aprofundeix en el model cooperatiu en tota la diversitat de tipologies i dimensions, però en tots aquests models cooperatius mostra les possibilitats de formar un model participatiu que és el més adient pel desenvolupament de l’activitat econòmica, ja que permet a les persones apoderar-se de l’activitat a través de la participació i la propietat, la qual cosa fa el model més atractiu, més productiu i més útil, en el món actual. La participació democràtica dels membres és visualitzada com un dels elements més valuosos i és una font de competitivitat, de manera que és un dels elements característics de la cooperativa davant les empreses propietat d’inversors. Literalment, el document indica que “els socis individuals tenen una funció que va més enllà del paper bàsic de client, treballador o productor”, els socis són propietaris de la cooperativa i participen de la gestió a través de procediments democràtics. A nivell individual, tenen dret a la informació, l’expressió de les seves opinions i la representació.

Altrament, el document sobre les notes orientatives s’ha elaborat, en paraules de Pauline Green, considerant que l’ACI és l’administradora global de la declaració sobre la identitat cooperativa i, per tant, és responsable de garantir que els set principis que sustenten l’empresa cooperativa s’interpretin adequadament. Els principis cooperatius han assolit un major reconeixement a arreu del món i sovint es mencionen en diferents documents: els relatius a les polítiques públiques, els texts de l’ONU i de l’OIT, així com en les legislacions de nombrosos països. Igualment, s’han de considerar les paraules de Jean-Louis Bancel, president del Comitè de Principis que ha elaborat aquestes notes: “es tracta de principis ètics que han de ser aplicats amb perspectiva i en la mesura proporcional que requereixen, tant el context econòmic, cultural, social, legal i normatiu del país com les particularitats amb les que ha de bregar cadascuna de les empreses cooperatives”.

Amb aquests documents segueix consolidant-se la comprensió de la cooperativa que es defineix com l’associació autònoma de persones que s’agrupen voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions comunes de caràcter econòmic, social i cultural mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestionada democràticament. Aquesta eina social ens ha de permetre millorar la situació social, econòmica i mediambiental, que avui per avui estan molt lluny del que podem considerar assumible. El cooperativisme és una eina molt valuosa per revertir aquesta situació per bé que no és l’única.

Al llarg del primer quadrimestre de l’any, a Catalunya, hem vist com creix el ritme de creació de cooperatives i sembla que aquest ritme creixent pot consolidar-se; els tres primers mesos de l’any, 150 persones han constituït 42 cooperatives, el 28% de les quals ho han fet amb dos socis; així mateix, s’han creat dues cooperatives de consum amb sis dones i quatre homes, cadascuna. Són dades positives que poden contribuir a augmentar el nombre de cooperatives creades respecte el 2014 i 2015. Tot i així, veiem amb una mica de preocupació que cap d’aquestes cooperatives és integral o de segon grau, la qual cosa ens permetria intuir un cert grau d’intercooperació, trobem aquí una feina per impulsar.

Tenim molt camí per recórrer per aconseguir un món amb menys desigualtats, per bé que la cooperativa se segueix mostrant com a una bona eina per esmorteir-les i desenvolupar accions que tendeixin cap a la igualtat d’oportunitats, la igualtat de gènere, el desenvolupament d’una vida personal més enllà de la feina, per reduir les forquilles salarials, així com per treballar amb respecte cap a la naturalesa i els recursos que posa al nostre abast; tot un seguit d’objectius que podem resumir com: creació de llocs de treball de qualitat que permeten que les rendes disponibles de les persones siguin prou adequades per desenvolupar una vida digne.