Dècada cooperativa

abrilEl document, que s’elaborà de manera molt interactiva entre diferents persones i agents del cooperativisme, considera que el cooperativisme es troba en una cruïlla de camins en la qual, per ocupar el lloc que li correspon en l'economia mundial, ha de ser capaç d'utilitzar tot el seu potencial i explotar els nous models de gestió. Aquest document consta de cinc capítols:

  • Participació: elevar a un nou nivell la participació dels membres i el sistema de gestió.
  • Sostenibilitat: posicionar les cooperatives com a constructores de la sostenibilitat.
  • Identitat: consolidar el missatge cooperatiu i definir la identitat de les cooperatives.
  • Marc jurídics: garantir marcs jurídics que donin suport al creixement cooperatiu.
  • Capital: obtenir capital fiable per a les cooperatives a la vegada que es garanteixi la gestió per part dels membres.

Des del 2013 s’ha estat treballant aquest pla i s’han produït avanços a cadascun dels cinc capítols.

Respecte a la participació, s’està completant el document base per debatre sobre la governabilitat cooperativa, el principals trets del qual seran: les diferents reflexions sobre els límits de la governabilitat; les estructures alternatives de governabilitat; la governabilitat i els vincles amb els riscs, la resiliència, la sostenibilitat i la identitat cooperativa; el disseny d’estructures democràtiques de governabilitat per a cooperatives de gran dimensió; la governabilitat en solidaritat; la creació d’avantatges cooperatives mitjançant la transformació cooperativa, el canvi econòmic social i el compromís dels associats i la comunitat, i la governabilitat en xarxa, com resoldre la tensió entre el quart principi (Autonomia i independència) i el sisè (Cooperació entre cooperatives). Finalment, dins aquesta línia, s’està treballant sobre el paper de les cooperatives en l’impuls de l’apoderament de les dones.

En relació amb la sostenibilitat, s’ha creat un grup consultiu que farà recomanacions sobre les eines que s’han de promoure i desenvolupar relatives a les mesures de sostenibilitat adequades a les cooperatives. Igualment, s’ha fet una proposta per desenvolupar una plataforma comercial cooperativa, per tal d’estimular les relacions comercials intercooperatives arreu del món.

En el tercer capítol, relatiu a la identitat, s’ha preparat un esborrany que conté notes orientatives per als principis cooperatius. S’ha previst la realització d’una consulta estructurada i el resultat es vol presentar pel novembre d’aquest any a l’Assemblea General que se celebrarà a Turquia. Igualment s’està promovent l’ús del domini .coop i del logotip cooperatiu. A més, s’indica que aquelles empreses que vulguin poden registrar-se a www.identity.coop . La necessitat de construir identitat cooperativa és un element molt important pel projecte, per això s’estableix que els mecanismes per fer-ho són l'aprenentatge de les tradicions i idees cooperativistes, les quals han de ser incloses en els programes educatius, a tots els nivells.

El quart capítol aprofundeix sobre els marcs jurídics en relació amb la perspectiva cooperativa i, durant aquest any, es preveu l’elaboració d’una taula d’indicadors.

Respecte el cinquè capítol, sobre el capital, s’està elaborant una enquesta, la qual es repetirà periòdicament, que permetrà elaborar un informe que anirà acompanyat d’una guia resum en què es classificaran els diferents instruments de capital que es troben a disposició de les cooperatives. Igualment, per elaborar aquest informe, es demana la participació de les cooperatives, per tal que vagin incorporant la seva informació a la base de dades que es pot trobar al web www.monitor.coop.

D’aquesta manera veiem com evoluciona el desenvolupament del Pla per a una Dècada Cooperativa el qual pretén que el cooperativisme pugui complir la funció social que la societat demana i contribuir a ser un element dinamitzador de la mateixa, per tal que les persones prenguem protagonisme en la solució dels nostres problemes i estiguem recolzades, mitjançant legislacions apropiades, pels poders públics dels que ens hem dotat en la societat en què vivim.