Cimera Internacional de Cooperatives 2014: el poder d’innovar de les cooperatives

En aquesta Cimera, s'ha constatat que, durant el 2014, la veu del moviment cooperatiu s'ha fet escoltar amb més força i reconeixement en diverses organitzacions, com ara l'ONU, l'OIT, l'OMS, la FAO i el Banc Mundial.

Des de fa diversos anys, la importància econòmica del cooperativisme està creixent i, actualment, ha assolit xifres destacades com les següents: 2,5 milions d'empreses cooperatives i mutualitats, mil milions de persones sòcies i clientela, 250 milions de llocs de treball, el 12% d'ocupació total del G20 i 3 bilions de dòlars d'ingressos anuals.

L'objectiu que s'ha marcat enguany el moviment cooperatiu, en el marc de la cimera, és el d'innovar més, per tal de contribuir a resoldre tres desafiaments mundials que es consideren molt importants: la seguretat alimentària, l'ocupació i l'accés a l'atenció sanitària i als serveis de salut.
Com a conseqüència d'aquests plantejaments, la Cimera identificà cinc constatacions i els compromisos que se'n deriven:

  • Es necessiten cooperatives més influents, amb diversos objectius: que el moviment cooperatiu es consolidi al B20 -grup d'empreses que realitzen recomanacions als caps d'estat i ministres de finances del G20-; que s'expressi la veu del cooperativisme als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ONU) i que s'aprofiti el Programa d'Acció de l'ONU per reconèixer el lloc que ocupen les dones en el pla de la propietat, els negocis i el lideratge dins les cooperatives.
  • Es necessiten cooperatives innovadores, més fortes i més nombroses, per respondre millor a les necessitats de les persones i les societats: millorant el reconeixement de les cooperatives com a motor de desenvolupament social, econòmic i sostenible; recolzant una legislació que elimini les barreres de creació de cooperatives i el seu desenvolupament; promovent el reconeixement del model d'empresa cooperativa i els seus principis democràtics; aprofitant els avantatges de les noves tecnologies per aconseguir economies d'escala i diversificar els serveis; recolzar la normativa que permeti la solidesa de les cooperatives financeres i la seva integració al sistema financer dels respectius països i augmentar el paper en la inclusió financera a escala mundial; contribuint a la formació i enfortiment dels consells rectors i les persones dirigents de les cooperatives i, finalment, recolzant els treballs per accedir a una informació de dades econòmiques i socials de les cooperatives que permeti sensibilitzar al públic sobre l'impacte que tenen aquestes en tots els sectors econòmics.
  • Es necessiten cooperatives per contribuir a la seguretat alimentària, essent actors en la lluita contra la fam al món i mobilitzades per incrementar la seguretat alimentària: recolzant a la FAO i altres agents internacionals; ajudant a eradicar la discriminació de les dones respecte als seus drets a la propietat immobiliària en diversos països; millorant l'accés de les poblacions rurals a l'energia a preus assequibles; millorant la gestió dels sistemes agroalimentaris per reduir l'especulació i les fluctuacions de preus; facilitant l'accés a terra agrícola i la conservació de la propietat local i implantant mecanismes per assegurar el relleu agrícola.
  • Les cooperatives han de seguir desenvolupant les seves funcions de generació d'ocupació, construint una economia preocupada per les persones i les comunitats: promovent la mobilització activa de les dones i el jovent dins les noves cooperatives; introduint el model de negoci cooperatiu en els programes educatius; recolzant la investigació sobre les cooperatives; adequant la legislació per evitar normes que limiten el finançament i desenvolupament de les cooperatives i implantant la creació, consolidació i creixement d'empreses cooperatives recolzant-ne la seva capitalització.
  • Les cooperatives han d'intensificar les seves accions per afavorir l'accés a l'atenció sanitària i als serveis de salut, comprometent-se a: promoure la seva presència complementant els serveis proporcionats per l'estat; elaborant solucions innovadores per facilitar l'empoderament de les comunitats en els seus serveis de salut, ubicant a la persona en el centre mitjançant la prevenció i promoció de la vida saludable i mitjançant l'oferta d'assegurances d'acord amb la capacitat de pagament de les persones.

Aquests compromisos reafirmen la construcció de l'economia local i promouen una economia mundial més estable, més inclusiva i més humana.