Les cooperatives en una economia en recessió

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Aquests dies, estem vivint noves fases de l'evolució de la crisi de l'economia real, la solució de la qual es gestiona seguint els criteris dels que dominen el funcionament de l'economia financera (desencadenant de la situació en què estem immersos).

Han transcorregut diversos anys des que els indicadors macroeconòmic van assenyalar l'inici de la crisi, durant aquests anys, els ciutadans de molts països europeus no han tingut cap influència, davant els seus representants polítics elegits democràticament, per establir una dinàmica de sortida de la crisi, en unes condicions en què es defensi el patrimoni de la majoria de les persones, davant del patrimoni de les entitats financeres que ofereixen uns balanços reals de fallida econòmica.
Els indicadors macroeconòmics continuen demostrant amb tossuda persistència dues coses: la primera, que la sortida de la crisi per aquesta via serà profundament dolorosa i, la segona, que no han estat les persones les que han viscut per sobre de les seves possibilitats, sinó moltes organitzacions financeres que no s'han gestionat correctament i ara estan en situació de fallida real, però s'està ocultant amb les arts de l'enginyeria financera creativa.
marcEn aquestes circumstàncies, des del cooperativisme impulsem la nostra proposta de més democràcia en tots els àmbits: econòmic, social i polític; és a dir, legitimem la participació de les persones i impulsem que, de manera col·lectiva, ens responsabilitzem de la solució dels problemes que ens afecten. Les nostres cooperatives estan demostrant la capacitat de resistència de les persones davant l'adversitat, la capacitat de sobreposar i la capacitat de crear condicions per a la seva pròpia supervivència i la dels seus territoris.
Hem de seguir aquesta dinàmica, que és veritablement creadora, i promoure que en la nostra societat s'estableixin les aliances necessàries per transformar l'adversitat, les aliances amb els nostres companys de societat, mostrant la bondat del nostre model de gestió, però també sabent valorar els èxits d'altres fórmules empresarials i socials que estan demostrant capacitat per desenvolupar l'economia real en aquestes circumstàncies. Seguirem insistint en la necessitat de buscar nous mercats internacionals i promourem totes les formules de cooperació (acords, cooperatives de servei, cooperatives de segon grau...) per a la internacionalització de les empreses cooperatives i mercantils.
En aquestes circumstàncies, en què es necessita seguir teixint aliances i complicitats amb tots els agents socials, per aconseguir una societat més sòlida, forta i estructurada, no podem deixar de recordar la importància de la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) aprovada per l'ONU l'any 1948, després que una gran part del món i de la humanitat hagués superat un dels més desgraciats i tràgics conflictes bèl·lics de la història, provocant més de 60 milions de morts.
Destaquem tres aspectes importants de la DUDH: d'una banda, que han estat consensuats pels dirigents de gran part dels països del món i de les persones que hi habiten, de l'altra, que els drets humans són indivisibles i, per últim, que els drets humans són tots i per a tothom.
En aquests moments, és molt important recordar el que estableix l'article 23 de la DUDH, el qual indica que "tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball, a condicions equitatives i satisfactòries de treball i a la protecció contra l'atur; tota persona té dret, sense cap discriminació, a igual salari per treball igual, tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a la seva família, una existència conforme a la dignitat humana, completada, en cas necessari, amb altres mitjans de protecció social; tota persona té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos".
A més, l'article 25 indica que "tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a la seva família, la salut i el benestar, i especialment quant a alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a una assistència especials. Tot infant nascut en el matrimoni o fora de matrimoni, gaudeixen d'igual protecció social".
En definitiva, hem d'entendre la DUDH com un tot i, en aquest context, des del cooperativisme hem de posar el nostre esforç i el nostre exemple empresarial, animar perquè sigui una referència per a les persones perquè aprenguem a responsabilitzar-nos de la solució dels nostres problemes; promoure que la situació econòmic i social que estem vivint sigui superada satisfactòriament i, així, puguem tornar a la normalitat. Cal tenir present que l'empresa és fonamental per a la creació de riquesa, la qual no consisteix en acumular capital, sinó en mobilitzar recursos físics i intel·lectuals per generar productes i serveis que es posen en el mercat per satisfer les necessitats de les persones.