La sostenibilitat cooperativa: les empreses cooperatives aconsegueixen el desenvolupament sostenible per a tothom

A la Confederació de Cooperatives de Catalunya fa anys es va formular aquesta necessitat, per això la Confederació ha estat pionera en el desenvolupament i elaboració d'eines i recursos per a l'implantació de polítiques d'RSE i elaboració de la memòria de sostenibilitat sota els criteris establerts pel GRI; gràcies a aquest impuls empresarial, moltes cooperatives del nostre país poden mesurar cada any les millores que s'estan realitzant en els tres àmbits de la sostenibilitat.

Impulsem que la gestió s'interpreti com un procés de millora, perquè els nivells d'exigència han de ser cada any majors, i d'aquesta manera, com en la resta dels objectius que ens plantegem a l'empresa, mai podrem donar-nos per satisfets amb els èxits assolits, sinó que haurem de plantejar-nos aquest model de gestió com un marc de millora contínua, per tal de situar-nos en els més alts nivells d'excel·lència.

Si en teoria considerem que no hi ha límits respecte al desenvolupament de les diferents àrees de l'empresa, per a les cooperatives hi ha un guiatge per aquest desenvolupament i és el que es deriva dels límits que imposa l'evolució equilibrada dels tres vectors de la sostenibilitat: mediambiental, social i econòmic; estant els tres al mateix nivell de prioritat. Considerem que en el centre de tots ells estem les persones, les quals sense sostenibilitat en la gestió dels recursos, és a dir en l'àmbit mediambiental i econòmic, no tenim futur.

Quan l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI) planteja dedicar el Dia Internacional de les Cooperatives a la sostenibilitat es planteja si hi ha una relació directa entre la sostenibilitat i les cooperatives i conclou que de l'anàlisi dels objectius que ens plantegem es deriva que la cooperativa és un motor de la sostenibilitat, ja que les cooperatives integren la sostenibilitat en el seu model operatiu; ara bé, la cooperativa ha de mostrar de manera convincent que la sostenibilitat forma part dels seus èxits, per això insistim en la importància d'elaborar la memòria de sostenibilitat. En l'àmbit dels principis cooperatius sí que és evident que hi ha una correlació entre els propis principis cooperatius i la sostenibilitat, ja que els conceptes que valorem són compartits amb la sostenibilitat, com ara la igualtat, la democràcia i en general els drets de les persones i els col·lectius.

Aquesta identitat entre els set principis cooperatius i la sostenibilitat, té el major grau d'expressió en el principi que vincula la cooperativa a la comunitat on neix i es desenvolupa; en aquesta comunitat la sostenibilitat social i mediambiental protegeixen el desenvolupament per no comprometre la capacitat de les generacions futures.

No obstant això, les cooperatives hem d'exposar molt millor els èxits que aconseguim en aquests àmbits; de fet l'ACI ens indica que, si bé en els objectius empresarials expressats a través de les nostres comunicacions web, queda molt clara aquesta preocupació per la sostenibilitat, en les nostres memòries empresarials no es descriuen molts dels indicadors que reflecteixen aquest grau d'assoliment d'objectius.