Impulsar el desenvolupament del cooperativisme

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Des de fa varis anys, les organitzacions representatives de les cooperatives estem impulsant diferents mesures per aconseguir una major extensió de la democràcia en l'economia. Així és que s’han impulsat diferents actuacions destinades a promoure la creació de cooperatives, així com també el seu desenvolupament i consolidació; d’entre totes les mesures, n’hi ha quatre que concentren, en l'actualitat, gran part dels esforços.

La primera mesura pretén aconseguir un coneixement estadístic profund i permanent sobre les característiques de les cooperatives que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, a fi de poder impulsar accions específiques que contribueixin tant a la seva consolidació com a la creació de noves. La història ens demostra que, perquè el cooperativisme tingui un major protagonisme en l'activitat econòmica, és tan important la consolidació com la creació de noves cooperatives.

març

La segona s’orienta a la difusió, en la societat, de la diversitat de models i experiències cooperatives que hi ha al nostre país, per tal que serveixin de referència als emprenedors col·lectius. Aquesta difusió és especialment necessària en l'ensenyament reglat, tant al batxillerat com en la formació professional, ja que l'aprenentatge dels valors de la democràcia, la solidaritat i la participació són pilars importants que s’han de seguir impulsant en la societat i que units al valor de l’autoresponsabilitat de les persones, es contribueix a que aquestes siguin protagonistes en la resolució dels problemes als quals han de fer front. Per consegüent, estem parlant de valors que impulsen l’extensió de l’emprenedoria col·lectiva. A més, cal també que en l’àmbit universitari es difongui el coneixement empresarial cooperatiu de manera generalitzada i, especialment, en aquelles especialitats directament relacionades amb l'empresa, com és el cas dels graus de dret, relacions industrials i empresarials.

La tercera se centra en la important promoció d’un nou marc legal que permeti incorporar i mantenir en el cooperativisme majors segments de la societat, ja que els principis i valors del cooperativisme definits a Manchester, així com els plantejaments de l'Aliança Cooperativa Internacional en el pla estratègic titulat ‘dècada cooperativa’, constitueixen elements de transformació social per a les persones del segle XXI. Estem observant que en molts països i territoris on les cooperatives s'han desenvolupat amb una legislació oberta i flexible, han donat lloc a societats més vertebrades i organitzades, amb major nivell de desenvolupament humà i amb menors diferències socials.

La quarta pretén promoure la participació del cooperativisme en les diferents taules de concertació social en què es determina el futur econòmic de Catalunya; principalment, perquè la manera que té el cooperativisme de fer front a les adversitats és un coneixement que s’ha de tenir en compte en la resolució de la situació actual.

Totes aquestes mesures estan tenint una gran acollida en la societat, alhora que presenciem, en els últims temps, una generalització de les notícies positives sobre les cooperatives i el cooperativisme. Aquesta acollida no és aliena al retorn de valors que no hauríem d’haver abandonat , ja que la participació, la solidaritat i la gestió democràtica no han tingut el protagonisme i el desenvolupament que la nostra societat necessita. Serà difícil tornar als nivells de creació de cooperatives que hi havia durant la meitat dels anys 90 i probablement tampoc sigui necessari a mig termini, però els projectes col·lectius cada vegada han d'assolir un major protagonisme perquè, a més, la situació econòmica així ho exigeix.

Per bé que l'entorn macroeconòmic seguirà deteriorant-se també aquest any, els càlculs optimistes del govern de l'estat espanyol diuen que l'any que ve serà millor, però aquest és un titular que porten mantenint des de 2008 i mentrestant les dades tossudament manifesten la magnitud de la tragèdia: el nivell d'atur amb cotes properes al 25% a Catalunya, creixent cada any i sense perspectives de que pari; la demanda interna i la formació bruta de capital decreixents; els índexs de preus incrementant-se anualment; l'IPC de productes energètics assolint uns nivells d'inflació que haurien de conduir urgentment a una nova legislació en què es compleixin les directrius europees i s’incorpori la regulació que permeti el balanç net en l'autoconsum... Només en l'exportació apareixen dades positives, tot i que en el darrer trimestre de 2012 s'ha debilitat el ritme, essent una causa la taxa de canvi entre euros i dòlars.

Les cooperatives hem de treballar per guanyar quota de mercat en el nostre entorn proper, però també ha de formar part dels nostres plans de gestió l’exportació a Europa i especialment fora d’aquesta, ja que la recessió que també es pateix a Europa juntament amb la política econòmica que s’està realitzant ens estan assegurant una recessió encara per anys. Per això, les empreses que vulguin quedar-se per sobreviure haurien de considerar de manera seriosa la participació en aquests mercats; això implica que les cooperatives hem de reflexionar si disposem de la legislació adequada, dels mecanismes de finançament necessaris, de la formació i les competències necessàries... i tot per adequar els nostres productes i serveis a les exigències d'aquests mercats. En l'actualitat, la internacionalització és la única opció que denota millora de la situació del nostre entorn proper, la solució vindrà després.