El Pla de Gestió per a 2015

desembreEn aquesta època de l'any és el moment de fer balanç sobre l'evolució que hem tingut a la nostra cooperativa: contrastar el que havíem previst amb el que hem fet i analitzar el perquè de les desviacions per ser conscients de quin és l'escenari en què la nostra empresa desenvolupa les seves activitats; així, tindrem una diagnosi precisa sobre la qual construir les previsions per a l'any 2015.

Tanmateix, hi ha cooperatives que encara no han desenvolupat eines de planificació. Des d'aquí volem animar-les a fer-ho, ja que no entenem que es pugui desenvolupar una gestió participativa i democràtica sense desplegar aquestes eines. La planificació és el document escrit que recull els objectius que desenvoluparan les persones responsables de les diferents funcions empresarials (comercial, compres, tècnica i operativa, de persones, financeres i administratives) i ha de servir per fer l'anàlisi del grau d'acompliment que assolim; a més, ens permetrà conèixer el posicionament de la nostra cooperativa dins de les funcions empresarials.
Sabem que les dades macroeconòmiques segueixen mostrant un escenari difícil. Malgrat que algunes dades són menys dolentes que fa dos anys, continuen situant-se a un nivell molt preocupant i mostren les dificultats que moltes persones i empreses tenen per mantenir un nivell de vida digne. Els índex d'atur són extraordinàriament alts i, encara que han baixat una mica durant aquest any, les previsions indiquen que a partir de 2020 potser hi haurà unes taxes d'atur assumibles; això òbviament repercuteix a la demanda interna que, tot i així, aquest any ha pujat, probablement perquè s'hauran renovat equipaments, tant a les empreses com a les llars. Tot amb tot, segueix sent difícil vendre els nostres productes i serveis, tant al mercat de Catalunya com a la resta d'Europa, per bé que trobar mercats internacionals és una bona aposta.
Mantenim una situació de difícil accés al finançament, encara que s'ha obert una mica el finançament relatiu al consum privat, el qual també és un dels motius de l'increment de la demanda interna. Això no obstant, la demanda pública segueix i seguirà essent molt baixa.

A Europa, l'evolució dels preus és molt feble i persisteix la por a que la deflació provoqui un aprofundiment de la crisi. Tanmateix, aquesta situació ens indica que els preus dels productes i serveis seguiran baixos, per la qual cosa haurem de negociar un ajustament dels preus dels productes i serveis que comprem. A partir d'una profunda reflexió en l'àmbit comercial, analitzarem com podrem realitzar les compres per a les nostres vendes, com podrem realitzar el procés productiu i analitzarem també les dades qualitatives, fruit d'un circuit documentari, les quals ens indicaran què hem de fer per millorar l'eficàcia i l'eficiència del procés productiu. A més, aquesta anàlisi la farem també a l'àmbit de les persones que treballen a la nostra cooperativa i l'evolució que tindrà al llarg de l'any; en aquest sentit, haurem de plantejar la incorporació de persones sòcies la qual cosa ens exigeix una política d'acolliment (preparació pels àmbits societari, tècnic i de gestió) des del moment en què contractem aquestes persones. Així mateix, haurem d'analitzar la política retributiva, tot i que la situació de crisi encara és dura, s'ha d'avaluar la progressió de les persones que fa anys que treballen i s'ha de mantenir la justícia retributiva. Tanmateix, per a aquesta justícia retributiva tenim també eines importants en la formació i la conciliació familiar, però sempre en un marc d'igualtat d'oportunitats.

En aquest marc de planificació, abans de passar als aspectes econòmic-financers (pressupost d'explotació i pressupost de tresoreria) s'ha de revisar si cal realitzar alguna inversió, d'acord als diferents objectius plantejats. D'aquesta manera, tindrem el pla de gestió com l'element que ha de servir per fer el control de la gestió de l'empresa, per incidir en l'assoliment dels objectius a curt termini, que ens porten al desenvolupament de les línies estratègiques que ha establert la cooperativa. És l'eina clau per a la gestió democràtica: és l'element de comunicació entre el Consell Rector i l'Assemblea, així com entre el Consell Rector i la direcció, si n'hi ha. És el camí per fer mensualment el control de l'evolució de la cooperativa i avaluar les variables de gestió, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost de tresoreria i el balanç.

A la cooperativa, la gestió democràtica no és possible si no es realitza la planificació, ja que aquest instrument i el de control són els elements sobre els quals les persones sòcies poden valorar si la gestió que s'està fent a la cooperativa és l'adequada.