PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Per operar en el mercat i iniciar l’activitat empresarial, cal donar-se d’alta en aquest impost. Aquest pas es pot fer en el moment en què la societat s’inscriu al Registre, encara que no s’hagi rebut la resolució amb la qualificació i la inscripció.

L’IAE és un impost que grava la realització d’activitats empresarials, professionals o artístiques. La seva quota pot ser municipal, provincial o estatal. La declaració d’alta es presenta a Hisenda o a l’Ajuntament que correspon amb aquell en què s’exercirà l’activitat. La declaració de l’alta s’ha de presentar coincidint amb l’inici de l’activitat.

Actualment, s’eximeix del pagament dels dos primers períodes impositius de l’IAE aquells que inicien la seva activitat. Així mateix, n’estan exemptes les cooperatives que tinguin un volum d’operacions inferiors a 1 milió d’euros anuals. A més, les cooperatives tenen una bonificació de fins al 95% de la quota després dels exercicis en què es gaudeix de l’exempció, com a conseqüència del que estableix la llei de règim fiscal 20/90.

 

Alta en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

L’IVA és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava les entregues de béns i les prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals. L’alta en aquest impost es tramita paral·lelament a l’alta de l’IAE.

L’impost està regulat per diversos règims, les obligacions tributàries dels quals varien.

 

Alta a la Seguretat Social

És l’últim pas formal en la posada en marxa de la societat: els socis treballadors i, si escau, els socis de treball s’han de donar d’alta a la Seguretat Social.