Català English Français Español

mesures excepcionals

covid-19

Read More

Actualitat

Estructures sectorials i ens públics

 • Publicat el dimecres, 02 gener 2013 20:11
 • Escrit per Coop_Cat
 • Vist: 14783

L’acompanyament i assessorament, tant en el procés de creació d’una cooperativa com durant la vida d’aquesta, és important per estructurar l’equilibri entre la dimensió empresarial i la cooperativa, per tenir informació actualitzada sobre les novetats que van sorgint, i en definitiva per mantenir al dia la gestió societària i tècnica de l’empresa.

A través d’aquest quadre, us representem els tipus de serveis que ofereixen, tant les estructures sectorials com ens públics.

 

Organització
-------------------
Tipus de servei

Federació de Cooperatives Agràries

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris

Federació de Cooperatives d'Ensenyament

Federació de Cooperatives d'Habitatges

Federació de Cooperatives de Treball

Registres Territorials - Gencat

XARXA EMPRÈN

OGE

Creació

   

 

   

Representació

         

 

Assessorament sector d’activitat

   

 

Assessorament legal

   

   

 

Assessorament fiscal

   

   

Assessorament financer

   

   

Assessorament comptable

   

   

Assessorament dimensió cooperativa

         

Serveis de gestió

   

 

Recursos humans

 

 

Formació

   

 

Altes en IAE, IVA i Seguretat Social

 • Publicat el dimarts, 28 agost 2012 11:55
 • Escrit per Coop_Cat
 • Vist: 9964
Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Per operar en el mercat i iniciar l’activitat empresarial, cal donar-se d’alta en aquest impost. Aquest pas es pot fer en el moment en què la societat s’inscriu al Registre, encara que no s’hagi rebut la resolució amb la qualificació i la inscripció.

L’IAE és un impost que grava la realització d’activitats empresarials, professionals o artístiques. La seva quota pot ser municipal, provincial o estatal. La declaració d’alta es presenta a Hisenda o a l’Ajuntament que correspon amb aquell en què s’exercirà l’activitat. La declaració de l’alta s’ha de presentar coincidint amb l’inici de l’activitat.

Actualment, s’eximeix del pagament dels dos primers períodes impositius de l’IAE aquells que inicien la seva activitat. Així mateix, n’estan exemptes les cooperatives que tinguin un volum d’operacions inferiors a 1 milió d’euros anuals. A més, les cooperatives tenen una bonificació de fins al 95% de la quota després dels exercicis en què es gaudeix de l’exempció, com a conseqüència del que estableix la llei de règim fiscal 20/90.

 

Alta en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

L’IVA és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava les entregues de béns i les prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals. L’alta en aquest impost es tramita paral·lelament a l’alta de l’IAE.

L’impost està regulat per diversos règims, les obligacions tributàries dels quals varien.

 

Alta a la Seguretat Social

És l’últim pas formal en la posada en marxa de la societat: els socis treballadors i, si escau, els socis de treball s’han de donar d’alta a la Seguretat Social.

Aspectes a tenir en compte en el moment de crear una cooperativa

 • Publicat el dimarts, 28 agost 2012 11:55
 • Escrit per Coop_Cat
 • Vist: 17884

Una cooperativa és una forma única de fer empresa que requereix un enfocament diferent per al desenvolupament. Atès que és un negoci i, alhora, una associació de persones, l'èxit de la cooperativa dependrà de com es construeixen les bases per a cadascuna d'aquestes dues dimensions de l'empresa.

El procés de desenvolupament no és fàcil; tanmateix, a tot el món existeix un gran nombre d'experiències empresarials cooperatives que estan creixent en el mercat i estan consolidant les economies de les comunitats on operen i que ens poden servir de model i guia.

Altrament, no podem parlar d'una guia unívoca que respongui a totes les qüestions que es poden generar en el procés de creació d'una cooperativa, més enllà de la forma jurídica, ja que cada cooperativa és única pel que fa a l'autogestió i autonomia organitzativa, però també pel que fa a la tipologia de socis que configurin la base social.

Per tant, si tenim clar, d'una banda, que en una cooperativa el projecte empresarial està impulsat a través d'un col·lectiu de persones, físiques o jurídiques, i no per una única persona i, de l'altra, que té una organització societària pròpia molt diferent al de les empreses de capital, podem iniciar el plantejament empresarial de cooperativa. Us indiquem els principals aspectes de planificació que s'han de tenir presents:

 Estructuració del negoci

 • Pla de viabilitat
 • Pla d'empresa
 • Pla comercial, màrqueting i comunicació
 • Pla financer

Estructuració de la dimensió cooperativa

 • Estructuració de la propietat
 • Procés d'incorporació de persones sòcies
 • Construcció de l'estructura democràtica
 • Redacció dels estatuts socials
 • Elaboració del Reglament de Règim Intern

 

 

 

 

 

 

Crear xarxa cooperativa, enfortir el moviment

 • Publicat el dimarts, 28 agost 2012 11:55
 • Escrit per Coop_Cat
 • Vist: 13361

Per a una cooperativa formar part d’una estructura federativa ha d’anar més enllà de rebre uns serveis; estar federat significa formar part del moviment cooperatiu i estar-hi compromès, ja que és en aquest marc de la federació on es gestionen, es negocien i s’acorden, tant els serveis de la federació cap a les cooperatives com les polítiques públiques i el suport del govern cap al moviment cooperatiu i les empreses cooperatives.

És important que les cooperatives s’associïn, tant per crear una base i massa crítica potent i forta com per traçar l’estratègia a llarg termini de les cooperatives en els mercats i la societat.

El sisè principi cooperatiu, sobre cooperació entre cooperatives, detalla que les cooperatives serveixen al seu teixit social de la manera més eficaç possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament amb estructures locals, nacionals, regionals i internacionals; la qual cosa permet traçar sinergies entre empreses cooperatives de tot el món amb la finalitat de compartir coneixements, necessitats globals, acords comercials, entre d’altres.

Amb la finalitat de representar, defensar i promoure llurs interessos, les societats cooperatives poden integrar-se, segons la classe a la qual pertanyen, en les federacions de classes següents:

 • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
 • Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
 • Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya
 • Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya

Feu una ullada a l’apartat Assessorament i Suport per conèixer els serveis que ofereix cada federació.

Estatuts socials, assemblea constituent i escriptura pública

 • Publicat el dimarts, 28 agost 2012 11:55
 • Escrit per Coop_Cat
 • Vist: 13017
Redacció dels estatuts socials

Els estatuts han de contenir, com a mínim, els elements següents:

 1. La denominació de la societat. És a dir, el nom de l’empresa.
 2. El domicili social. L’adreça.
 3. L’activitat que constitueix el seu objecte social. Per exemple, serveis de jardineria o producció i comercialització de productes carnis.
 4. La durada. Si es constitueix per temps determinat o indefinit.
 5. L’àmbit territorial de l’activitat cooperativa principal.
 6. El règim de responsabilitat dels socis pels deutes socials. Si és limitada o il·limitada.
 7. Les diferents classes de socis. Si existeixen socis col·laboradors, socis de treball, si es considera la possibilitat de socis en excedència, etc.
 8. Els requisits per a l’admissió i la baixa dels socis.
 9. Quant a les característiques dels socis que s’incorporen, cal tenir en compte el principi d’adhesió voluntària i oberta, per la qual cosa els criteris han de ser objectius i no s’han de posar impediments per raó social, sexe, raça, política o religió, sempre que les persones siguin capaces de realitzar l’activitat cooperativitzada i estiguin disposades a acceptar-ne les responsabilitats.
 10. Pel que fa a la baixa dels socis s’han d’indicar els procediments per tal que la baixa sigui justificada, així com les deduccions en cas contrari, i la forma de devolució de les aportacions.
 11. Els drets i les obligacions dels socis i sòcies, indicant el compromís o la participació mínima d’aquests en les activitats de la cooperativa, així com el reconeixement dels seus drets a accedir a la informació sobre la situació financera de la cooperativa.
 12. Les normes de disciplina social, la tipificació de les faltes i les sancions, els procediments sancionadors i els recursos que s’hi poden interposar.
 13. El capital social mínim de la cooperativa i la determinació de l’aportació obligatòria inicial dels diferents socis de la societat.
 14. El dret de reemborsament de les aportacions dels socis i el règim de transmissió d’aquestes.
 15. Els criteris d’aplicació dels resultats, amb la determinació dels percentatges dels excedents (resultats menys impostos) que s’han de destinar als fons socials obligatoris.
 16. La manera i el termini per convocar l’assemblea general, així com el règim d’adopció dels acords.
 17. L’estructura dels òrgans socials d’administració i control que tinguin caràcter obligatori, així com el seu règim d’actuació.
 18. Les normes sobre el procediment electoral i la remoció dels òrgans socials.
 19. Els membres del consell rector als quals es confereix el poder de representació.
 20. Les causes de dissolució de la cooperativa.
 21. Els criteris per determinar el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació.

 

Celebració de l'assemblea constitutiva

Se celebrarà l'assemblea de constitució, que es recollirà en una acta per elevar a públic (portar al notari) els acords que s'adoptin a l'assemblea i per procedir a inscriure aquesta constitució al Registre de Cooperatives.

L'acta de l'assemblea constitutiva té un format similar al de qualsevol altra acta i ha d'indicar el lloc on se celebra l'assemblea, el dia en què se celebra i les persones que es reuneixen, detallant-ne el nom, els cognoms i el DNI. Com a característica particular, l'han de signar totes les persones que assisteixen a l'esmentada assemblea constitutiva.

Respecte al contingut, s'han d'adoptar, com a mínim, els acords següents:

 • Procedir a la constitució d'una entitat que s'anomenarà "..., SCCL".
 • Indicar en el mateix acord el nom i el DNI de les persones en les quals els signants deleguen la realització dels tràmits per a la inscripció de la societat cooperativa en el Registre, i autoritzar-los perquè cada un d'ells o conjuntament puguin firmar els documents necessaris.
 • Aprovar els estatuts socials pels quals es regirà la cooperativa; és convenient en alguns casos que els socis signin tots els fulls dels estatuts.
 • Nomenar el primer consell rector, indicant el nom dels socis que ocuparan els càrrecs de president/a, secretari/ària i vocal/s, així com els altres càrrecs si cal.
 • Quan la cooperativa tingui, en el seu inici, més de tres socis/sòcies, s'haurà de nomenar, a més, un interventor/a de comptes.

Una vegada adoptades, almenys, aquestes qüestions, se signarà l'acta indicant-hi el lloc i la data.
Després s'ha d'obrir un compte corrent en una entitat financera amb l'objecte de dipositar les aportacions dineràries. El compte bancari s'obrirà a nom de "..., SCCL", afegint-hi els mots "en constitució".

 

Escriptura pública

Tots els socis i sòcies han d'anar al notari per tal que se'ls atorgui l'escriptura pública. L'escriptura pública conté el següent:

 • L'acta de l'assemblea de constitució.
 • La relació nominal dels socis.
 • Els estatuts socials.
 • La manifestació de la voluntat de constitució.
 • La manifestació de la subscripció i desemborsament de les aportacions socials.
 • Les aportacions socials subscrites per cada soci.
 • En el cas d'aportacions no dineràries, el valor atribuït als béns.
 • El certificat de l'ingrés de les aportacions dineràries en una entitat financera.

Facilitar la creació

 • Publicat el dimarts, 28 agost 2012 11:55
 • Escrit per Coop_Cat
 • Vist: 8817

Relació d'eines i recursos vigents en matèria de cooperatives i de gestió empresarial

Creació d'una empresa cooperativa:

 

 • Guia de constitució jurídica d'una empresa cooperativa: http://www.aracoop.coop/media/files/Recursos/Guia%20Proces%20Constitucio%20Coops%20arxiu%20redu%C3%AFt.pdf
 • Manual de transformació d'un negoci existent en empresa cooperativa: http://aracoop.coop.mialias.net/media/files/Guia_de_transformacio.pdf
 • Inicia: per la creació d'empreses: http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/creacio.do
 • Pels tràmits jurídics també compteu amb el recurs següent: Coop Express,si voleu crear una cooperativa de treball associat, de serveis, agrària o de consumidors i usuaris d'una manera àgil i ràpida, podeu fer-ho a través del procediment Coop Express. Aquest nou procediment simplifica i redueix els tràmits que s'han de realitzar davant el Registre de Cooperatives de Catalunya. En només 48 hores es tramita la certificació negativa de nom. Així mateix, en només 48 hores es resol la inscripció al registre corresponent.
 • Construcció de la dimensió cooperativa:
  • Guia 7 passos
  • Estructurar la democràcia
  • Estructurar la participació
  • consells per garantir l'èxit

Gestió empresarial i societària:

 • Procediments i documents, FCTC: http://www.cooperativestreball.coop/v2/inici/recursos/mostra.php?id_pagina=28&idCat=3
 • 100 respostes, FCTC: http://www.cooperativestreball.coop/v2/inici/recursos/mostra.php?id_pagina=28&idCat=3
 • Anella, portal de la competitivitat. Generalitat de Catalunya (http://tinyurl.com/7yv2vm8), temàtiques dels recursos:
  • Internacionalització
  • Gestió i estratègia empresarial
  • Innovació i R+D
  • Màrqueting
  • Talent i coneixement
 • [Demanar a les federacions si tenen material editat]

Gestió comptable, fiscal:

 • Manual de comptabilitat
 • Nou Pla General Comptable per a cooperatives
 • Quadre de comptes del Nou Pla General Comptable
 • Addenda del Nou Pla General Comptable per a cooperatives. (Per actualitzar la versió impresa, anterior a l'edició de maig de 2011)
 • Quadre d'equivalències de comptes cooperatius. Pla antic i pla nou
 • Llei 20/1990, de fiscalitat cooperativa

Gestió financera i econòmica:

 • Avalis, oinarri
 • Finances ètiques: fiare, coop57, caixa enginyers
 • Espai finances (fundació seira)
 • Anella, portal de la competitivitat. Generalitat de Catalunya (http://tinyurl.com/7yv2vm8), temàtiques dels recursos:
  • Finançament
  • Entorn econòmic
  • Etc.

Relacions societàries:

 • Mediació, conciliació i arbitratge cooperatius: Decret 171/2009

Llei de cooperatives:

 • Llei 18/2012
 • Decret llei 01/2011
 • Funcionament registre cooperatives
 • Funcionament consell superior de la cooperació

Model estatuts, model rri, model contracte societat.....?:

 • Enllaç (web Gencat) a models d'estatuts
 • RRI ???? si no hi ha models, relació de temes que es poden regular per RRI i no cal que estiguin als estatuts.
 • Models contracte societats?????

 

 

 

 

Més sobre el món empresa

accio
ACC1Ó [agència de suport a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana]
inicia
CATALUNYA EMPRÈN [creació d'empreses: motivació, creació, creixement i consolidació]
ajuts
Ajuts, finançament i serveis [cercador d'ajuts i serveis per a l'empreses]

Directe a...

OVT
Oficina Virtual de Tràmits [ciutadania i empreses]
OGE
Oficina de Gestió Empresarial [per a tràmits administratius relatius al registre de cooperatives que incloguin taxes]
Registre
Registre de Cooperatives
[per a tràmits administratius relatius al registre de cooperatives]

Entrevistes i opinió

Entrevista a Guillem Llorens: El Blog de Caixa d'Enginyers.

 

 

Reconeixements 2019

 

 

 

Memòries sostenibilitat: una guia

guiarse aci

CoopCat i l'Aliança Cooperativa Internacional col·laboren conjuntament per posar a disposició de les cooperatives de Catalunya materials i recursos sobre la dimensió cooperativa.

El Bloc

Més sobre el cooperativisme

Visita altres webs del moviment cooperatiu:

 

Amb el suport de:

Direcció General de l'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 

 

 

arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop

 

 

 

Som socis de:
logotip aci logotip coops europe logotip cepes