Constituïda l’Associació Economia Social Catalunya

Després de més d’un any de converses i treball intens, s’ha constituït, a Barcelona, l’Associació Economia Social Catalunya, la qual agrupa a diferents organitzacions de l’economia social del nostre país.

Les entitats impulsores són la Confederació de Cooperatives de Catalunya, La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), la Xarxa d’Economia Solidària, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació de Mutualitats de Catalunya. Aquestes organitzacions agrupen a quasi al conjunt de les organitzacions de primer nivell de l’economia social, per bé que esperem, properament, incorporar noves entitats i acabar de completar aquest mapa fins a la totalitat de les organitzacions.
Durant l’assemblea constituent, celebrada el passat 2 de maig, els representants de les entitats fundadores van aprovar els estatuts socials que han de regir a l’organització, així com l’elecció de la Junta Directiva pels propers 4 anys, que queda de la manera següent:
• La Confederació de Cooperatives de Catalunya assumeix la presidència, a través del seu representant legal Perfecto Alonso.
• La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, representada pel Sr. Joan Segarra, assumeix la secretaria.
• Les vocalies estan representades per la Taula del Tercer Sector Social, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través d’Oriol Illa, Jordi Busquet i Alfonso Bolado, respectivament.
Els objectius fundacionals d’Economia Social Catalunya són: la visualització de l’economia social, sumant a l’entorn d’un sol eix totes les organitzacions que posen a les persones i el progrés social en el centre de l’activitat; la projecció dels valors propis de l’economia social i generació de discurs col·lectiu cap a la societat catalana; incidència política i social per la defensa d’un determinat model de societat i dels interessos de l’economia social i, per últim, promoció de la cohesió, interrelació i diàleg entre les diferents formes, cultures i organitzacions de l’economia social a Catalunya.
A través d’aquesta entitat volem promoure una societat amb una economia plural en què es reconeguin i es posin en valor els diferents models empresarials existents i on convisquin les empreses socials guiades per l’interès col·lectiu, les empreses mercantils guiades per l’afany de lucre i un sector públic al servei de l’interès general.
Des d’Economia Social Catalunya entenem la necessitat de contribuir a fer una societat amb més qualitat democràtica, on s’hi estenguin i reforcin els valors de llibertat, igualtat i fraternitat sobre la base del reconeixement de la igualtat en drets i deures dels ciutadans, tant en l’esfera pública com en la gestió de les entitats, les organitzacions i les empreses. I, especialment, volem assolir una societat solidària i basada en la igualtat d’oportunitats, el suport als sectors socials més febles, l’equilibri entre el bé comú i el bé particular, i el desenvolupament d’una economia orientada a proveir de manera sostenible les bases materials del desenvolupament personal, social i ambiental de l’ésser humà.
El proper dia 22 de juny farem una presentació pública on volem visualitzar el compromís de totes les organitzacions per aconseguir, com un sol ens, aquests objectius.