Cessió de drets d’imatge i d’explotació d’enregistrament de vídeo i fotografia:

 

CoopCat, a través dels mitjans facilitats pels propietaris del Saló on es realitzarà l’acte del Dia Internacional de les Cooperatives, enregistrarà en vídeo i realitzarà fotografies de l’acte. La finalitat de l’enregistrament és difondre l’acte a través de mitjans de comunicació, propis i aliens a CoopCat.

Per aquest motiu, i segons la llei orgànica 1/1982, cal la cessió de drets de les persones que apareixen en una imatge o en un audiovisual per a autoritzar un ús concret de la seva imatge (reproducció, distribució, comunicació pública, transformació). No farà falta recavar l’autorització d’aquelles persones que apareixen en una imatge o en un audiovisual en un acte públic quan la seva imatge sigui accessòria.

 

Validar la cessió d’ús, suposa el següent:

– Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats per CoopCat que tingui com a objectiu la difusió i promoció del Dia Internacional de les Cooperatives 2022 i, conseqüentment, reconec que l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu honor, prestigi, ni constitueix cap intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord amb allò que estableix la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

– Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin derivar-se d’aquests enregistraments, cedeixo a CoopCat, tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter d’exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per tot el mon i per tot el temps de la seva durada.

– Que conec que l’esmentat acte del Dia Internacional de les Cooperatives és susceptible de fer-se’n comunicació pública per la qual cosa, estic conforme amb allò establert a la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal reconeixent que he estat degudament informat per part de CoopCat que puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte de les meves dades enviant un escrit, acompanyant una fotocòpia del DNI, a l’adreça Carrer Premià nº15, 08014 de Barcelona.