Anunci d’encàrrec per la prestació de serveis per la gestió i coordinació de l’activitat exterior de CoopCat i definició estratègica

ANUNCI D’ENCÀRREC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I COORDINACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTERIOR DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA I DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

      1. Entitat contractant

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)

      2. Explicació de l’entitat contractant

La Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, l’òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb l’Administració.

La nostra missió és ser l’òrgan representatiu i d’interlocució del conjunt del cooperativisme català i donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu.

CoopCat està integrada per les federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d’activitat, així com tot el territori de Catalunya.

      3. Objecte del contracte
Una de les funcions i eixos estratègics de CoopCat és la representació pública i la defensa del cooperativisme.
En aquest sentit, articulem, vehiculem i defensem els interessos que ens són comuns davant les administracions i l’opinió pública. Representem des de la pluralitat i la diversitat del cooperativisme on el protagonisme és de les persones i dels valors.

Per dur a terme la nostra activitat de representació i defensa del cooperativisme, estem presents en diferents òrgans consultius, taules i comissions, en les quals es debaten les lleis, els decrets, les accions i les polítiques de les administracions públiques catalanes, estatals i europees.

Aprofitem aquests òrgans i instruments d’interlocució amb les administracions per tal de fer valer els interessos de les cooperatives i del moviment cooperatiu en àmbits crucials per a la seva competitivitat, a través de la modificació i promoció de normatives i la relació directa i constant amb les administracions, els partits polítics i els grups parlamentaris, així com els mitjans de comunicació i altres agents socials.

Per vehicular l’activitat exterior, CoopCat és sòcia de l’Aliança Cooperativa Internacional (uneix, representa i serveix les cooperatives d’arreu del món) i de la branca europea d’aquesta organització que és Cooperatives Europe.

CoopCat vol intensificar la seva activitat exterior, incrementant la relació, sobretot, amb Cooperatives Europe i l’activitat parlamentària al Parlament Europeu. Davant el context actual d’escenari post-pandèmic i de l’impuls de noves polítiques en què el cooperativisme és una peça clau pel canvi de context socioeconòmic, volem incrementar la nostra influència i oportunitat de polítiques a nivell europeu per orientar les oportunitats en benefici del cooperativisme i de les Federacions sòcies de CoopCat. Alhora, en el marc de Social Economy Europe també s’han generat nous instruments que permetran desplegar polítiques europees i en què el cooperativisme n’ha de sortir reforçat (pla acció europeu de l’ESS).

En concret, sol·licitem proposta tècnica i pressupost pels serveis següents:
    3.1 Servei per gestionar i coordinar l’activitat exterior de CoopCat, sobretot en l’àmbit europeu (Ref. COOPCAT/003)
Amb les següents funcions a desenvolupar, en coordinació amb CoopCat:
Àmbit a):
a) Disseny i definició d’una estratègia de relacions institucionals i incidència política en l’àmbit europeu, tant a entitats privades com a l’administració pública europea.

Àmbit b):
b) Seguiment de l’activitat europea en matèria de polítiques públiques i normativa.
c) Elaboració d’informes, newsletter o circulars del seguiment de l’activitat
en matèria de polítiques i normativa per tal de garantir un traspàs fluid d’informació al socis de CoopCat.
d) Gestió i coordinació de l’agenda de contactes europea i trobades institucionals en l’àmbit del cooperativisme i en l’àmbit polític.
e) Assistència a les reunions i trobades europees en coordinació amb CoopCat.
f) Elaboració, quan s’escaigui, de documentació estratègica.
g) Pro activitat en l’establiment de contactes amb els agents que es considerin estratègics per tal de posicionar CoopCat en l’àmbit europeu.

      4. Abast temporal
El calendari previst és des de l’1 de maig fins a 31 de desembre de 2022.

     5. Termini i forma de presentació d’ofertes
El termini de presentació de les ofertes és el 9 de maig inclòs (fins a les 23:59 hores).

Cal enviar la documentació per mitjà de correu electrònic a ccc@cooperativescatalunya.coop indicant en l’assumpte la referència del servei al qual es presenta (Ref. COOPCAT/004).

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti és de 5 dies naturals, a comptar a l’endemà de la data de finalització del termini de presentació d’ofertes.

    6. Preu
El pressupost màxim pel servei coordinació de l’activitat exterior de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i definició estratègica (COOPCAT/004) és de 22.500,00 euros amb impostos inclosos. Els desplaçaments no s’han d’incloure a l’oferta a presentar.

    7. Candidatures
Podran optar a l’adjudicació dels presents encàrrecs les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat per desenvolupar-los.

     8. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les ofertes es puntuaran els elements següents:

Punts
 

En relació al producte o servei

Projecte tècnic 50
Preu 10
Innovacions o millores incorporades 5
Experiència 10
 

En relació a l’entitat, empresa o professional

 

Responsabilitat social i alineació amb els ODS 5
Responsabilitat mediambiental 5
Política de qualitat i transparència 5
Plans d’igualtat, de formació, d’incorporació de socis; mesures de conciliació i protocols contra l’assetjament sexual 5
Empresa cooperativa federada 5
Puntuació màxima 100

Les ofertes que no compleixin qualsevol dels requisits formals definits en els diferents punts d’aquest document quedaran excloses del procés d’avaluació.

      9. Documentació a presentar
> Proposta tècnica de desenvolupament i execució del servei.
> Pressupost desglossat segons el pla de treball previst i els conceptes especificats en el punt 3.
> Detall de les innovacions o millores incorporades.
> Documentació acreditativa de l’experiència en l’àmbit de la contractació per part de l’entitat/empresa interessada i dels tècnics que desenvoluparan el projecte, especialment dels darrers dos anys.
> Documentació acreditativa o declaració responsable, quan s’escaigui, en relació amb els aspectes relatius a la responsabilitat social – ODS; responsabilitat mediambiental; política de qualitat i transparència; plans d’igualtat, de formació, d’incorporació de socis; mesures de conciliació i protocols contra l’assetjament sexual.
> Certificat conforme la cooperativa està federada a alguna Federació de Cooperatives de Catalunya, si s’escau.
> Memòria de l’entitat/empresa o currículum vitae en cas de persona física.
> NIF/DNI i dades de contacte.

Encàrrec i convocatòria: descarrega el document